Zasada Littlewood'a

Początki Revenue Management

W 1972 r. Ken Littlewood z British Over- seas Airways Company (BOAC), obec- nie British Airways, wprowadził zasadę zarządzania dostępnością miejsc dla danych taryf („market mix”). Opracował on algorytm, który prognozował praw- dopodobieństwo sprzedaży w taryfach wyższych oraz zamykał tańsze taryfy, jeśli ich prognozowana sprzedaż była na poziomie niższym niż taryfy wyższe z elementem prawdopodobieństwa. Nazywamy to zasadą Littlewooda („Lit- tlewoods Rule”). Dotyczyła ona tylko dwóch poziomów taryf, ale zapocząt- kowała dziedzinę zarządzania ceną (Yield Management), a potem w szer- szym znaczeniu, zarządzania przycho- dem (Revenue Management).