Przejdź do treści

Polityka prywatności, zasady i warunki.

Polityka Prywatności, Zasady i Warunki.

Polityka prywatności, zasady i warunki dla strony szkoleniahoteli.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej szkoleniahoteli.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz uczestników szkoleń organizowanych przez firmę „Szkolenia Hoteli” (zwaną dalej „Firmą”).
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest firma „Szkolenia Hoteli” z siedzibą w Warszawie ul Nowy Świat 33. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@szkoleniahoteli.pl.
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe użytkowników Strony oraz uczestników szkoleń są przetwarzane w celu:
  a) realizacji usług szkoleniowych i doradczych oferowanych przez Firmę,
  b) komunikacji z użytkownikami i uczestnikami szkoleń,
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie,
  d) w innych celach, na które użytkownik lub uczestnik szkolenia wyrazi zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”).
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Firmy, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Firmą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Firmy.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wycofania zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Firmę. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z tych usług.
 8. Własność intelektualna
  Wszystkie materiały zawarte na Stronie oraz udostępniane podczas szkoleń stanowią własność intelektualną firmy „SzkoleniaHoteli.pl”. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych materiałów bez uprzedniej zgody Firmy jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.
 9. Zastrzeżenie odpowiedzialności
  Treści i materiały prezentowane na Stronie oraz podczas szkoleń stanowią wyraz opinii i doświadczenia ekspertów firmy „SzkoleniaHoteli.pl”, opartych na ich wiedzy, programach edukacyjnych i praktyce zawodowej. Nie stanowią one podstawy do dochodzenia roszczeń lub kwestionowania ich prawdziwości. Firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rezultaty zastosowania się do prezentowanych porad lub wykorzystania zdobytej wiedzy. Celem szkoleń jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestników, aby mogli samodzielnie podejmować niezależne decyzje w swojej działalności.
 10. Wykorzystanie LLM
  Część materiałów i treści prezentowanych na Stronie oraz podczas szkoleń może być tworzona z wykorzystaniem modeli języka (LLM – Language Learning Models). Firma dokłada wszelkich starań, aby generowane w ten sposób treści były rzetelne, aktualne i zgodne z najlepszą wiedzą ekspertów, jednak zastrzega, że mogą one podlegać ograniczeniom i niedoskonałościom właściwym dla tego typu narzędzi.

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz RODO.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę „SzkoleniaHoteli.pl”, prosimy o kontakt na adres e-mail info@szkoleniahoteli.pl.